دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، خرداد 1396، صفحه 1-262 

مقاله پژوهشی

آنتی رئالیسم و شکاکیت نسبت به جهان خارج

صفحه 5-26

حمید علائی نژاد؛ سید محمد علی حجتی


استعاره مفهومی رحمت الهی در قرآن کریم

صفحه 27-52

سیده مطهره حسینی؛ علیرضا قائمی نیا


تحلیل مفهومی و گزاره‌ای قاعده زرّین اخلاق

صفحه 227-252

محمد کریمی لاسکی؛ احد فرامرز قراملکی