دوره و شماره: دوره 18، شماره 72، اسفند 1396، صفحه 1-222 
استقرا و تجربه در نظر فارابی

صفحه 89-112

زهرا اسماعیلی؛ سیدمحمد حکاک


مقاله پژوهشی

abstracts

صفحه 1-11

translator translator