دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، مهر 1396، صفحه 1-237 
تحلیل حوزه مقابل تقوا با تأکید بر روش معناشناسی ایزوتسو

صفحه 171-198

محمد حسین شیرافکن؛ فاطمه صاحبیان؛ علیرضا قائمی نیا


سبک شناسی سوره ذاریات

صفحه 201-227

شعبان نصرتی؛ مرتضی سازجینی؛ عباس یوسفی تازه کندی