تبیین آگاهی از دیدگاه یگانه‌انگاری راسلی و ارزیابی کارآمدی آن در پاسخ به مسئله ذهن- بدن­

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

2 استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

آگاهی و جایگاه آن در طبیعت از اصلی‌ترین پرسش‌ها در فلسفه ذهن است و ارتباط تنگاتنگی با مسئله ذهن- بدن دارد. تبیین‌های متفاوتی در مورد نسبت آگاهی با جهان طبیعت وجود دارد که به نظر می‏رسد در همان دوگانه سنتی فیزیکالیسم و دوگانه‌انگاری جای می‌گیرد. درحالی‏که هر دو تبیین با مشکلاتی مواجه­اند که از مقبولیت آنها کاسته است، یگانه‌انگاری راسلی ادعا می‌کند که توانسته است از این دوگانه فاصله بگیرد، آگاهی را با ویژگی‌های منحصر به فردش توضیح دهد و نسبت آن را با طبیعت مشخص کند؛ به گونه­ای که اصل بستار علّی نیز بر اساس این ایده قابل توجیه باشد. در این مقاله ابتدا به توضیح این دیدگاه پرداخته و گرایش‌های مختلف آن را بررسی می­کنیم؛ سپس همه‌روان‌انگاری را به عنوان نتیجه­ای برای یگانه‌انگاری راسلی توضیح می­دهیم و در آخر بر این پرسش متمرکز می­شویم که آیا یگانه‌انگاری راسلی توانسته راه حلی برای تبیین آگاهی و مسئله‌ ذهن- بدن بیابد یا نه.

کلیدواژه‌ها


 1. Alter, T & Nagasawa,Y.; “What Is Russellian Monism?”, Consciousness In the Physical World;Oxford University Press: USA, 2012, pp.422-453.
 2. Alter, T& Howell, R.; “The Short Slide from A Posteriori Physicalism to Russellian Monism”, Consciousness in the Physical World;Oxford University Press USA, 2015, pp.277-300.
 3. Block, N.; "Concepts of Consciousness", the Philosophy of Mind; Oxford: Blackwell, 1995, pp.206-217.
 4. Chalmers, D.; The Conscious Mind; Oxford: University of Oxford Press, 1996.
 5. _____; “Consciousness and its Place in Nature”, the Philosophy of Mind; Oxford: Blackwell, 2003, pp.247-72.
 6. _____; “Panpsychism and Panprotopsychism”, Consciousness in the Physical World;Oxford University Press : USA, 2013a, pp.246-277.
 7. _____; “The combination problem for panpsychism”; 2013b, http://consc.net/papers/combination.pdf.
 8. Clarke, D.; Panpsychism and the Religious Attitude;State University of New York Press, Albany, 2003.
 9. Goff, P.; “Why panpsychism doesn’t help to explain consciousness”, Mind That Abides: Panpsychism in the New Millennium; Amsterdam: John Benjamins, 2009.
 10. _____; “Against Constitutive Russellian Monism”, consciousness in the Physical World; Oxford University Press, 2015, pp.370-401
 11. James, W.; “Does “consciousness” exist?”, Essays in Radical Empiricism;Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press, 1996.
 12. Jackson, F.; “Epiphenomenal Qualia”, the Philosophy of Mind; Oxford: Blackwell, 1982, pp.273-281.
 13. Kind, A.; “Pessimism about Russellian Monism”; Consciousness in the Physical World;Oxford University Press, 2015, pp.401-422.
 14. Maxwell, G.; “Rigid Designators and Mind– Brain Identity”, the Philosophy of Mind; Oxford: Blackwell, .1978.
 15. Montero, B.; “Russellian Physicalism”, Consciousness in the Physical World;Oxford University Press, 2015, pp.209-224.
 16. Nagel, T. “Panpsychism”, Nagel's Mortal Questions; Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
 17. _____; “What Is It Like To Be a Bat”, Philosophy of mind; Oxford University Press, 1974, pp.219-226.
 18. Pereboom, D.; “Consciousness, Physicalism, and Absolutely Intrinsic Properties”, Consciousness in the Physical World;Oxford University Press, 2015, pp.300-324.
 19. Russell, B.; The Analysis of Matter; London: Kegan Paul, 1927a.
 20. _____; The Analysis of Mind; George Allen and Unwin, 1921.
 21. _____; My Philosophical Development; London: George Allen & Unwin Ltd., Republished by Routledge, 1959.
 22. Skrbina, D.; Panpsychism in the West; Cambridge, MA: MIT Press, 2005.
 23. Strawson, G.; “Realistic monism: Why physicalism entails panpsychism”, Consciousness in the Physical World;Oxford University Press, 2015, pp.161-209.
 24. Stubenberg, L. (2005/2010) “Neutral Monism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy; Spring 2010 Edition In: http://plato.stanford.edu/archives/spr2010/entries/neutral-monism/.
 25. Stubenberg, L.; “Russell, Russellian Monism, and Panpsychism”, Consciousness in the Physical World; Oxford University Press, 2015, pp.58-91.
 26. Shoemaker, S.; “Causality and Properties”, Time and Change; ed. P. van Inwagen Dodrecht, The Netherlands: D. Reidel, 1980, pp.35-109.
 27. Stoljar, D.; “Two Conceptions of the Physical”, the Philosophy of Mind; Oxford: Blackwell, 2001, pp.311-329
 28. _____; “Russellian Monism or Nagelian Monism?”, Consciousness in the Physical World;Oxford University Press, 2015, pp.324-346.
 29. Sprigge, T.; “Panpsychism”, Routledge Encyclopedia of Philosophy; ed. Edward Craig; Routledge, New York: Routledge, 1998.
 30.  _____; ”Panpsychism”; The Stanford Encyclopedia of Philosophy, In http://plato.stanford.edu/entries/ panpsychism/, 2010.
 31. Van Gulick, R.; (2014). “Consciousness”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy Inhttp://plato.stanford.edu/entries/consciousness/.
 32. Wishon, D.; “Russell on Russellian Monism”, Consciousness in the Physical World; Oxford University Press, 2015, pp.91-121.