بررسی تحلیلی توجیه درون گرایانه و برون گرایانه در معرفت شناسی سوئین‎برن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ریچارد سوئین­برن (1939) فیلسوف دین بریتانیایی، از معرفت­شناسان معاصر است که دغدغه­ او تحلیل کاربرد واژگان توجیه و معرفت در فلسفه معاصر است. توجیه و احتمال از مفاهیم اصلی معرفت­شناسی سوئین برن است. او معرفت را به توجیه و احتمال­پذیری گره می­زند و معتقد است هر یک از این دو به نحوهای متفاوت، اما با روش­های مرتبط با هم توسعه یافته­اند. سوئین‎برن معتقد است باور صادق با معرفت تفاوت دارد و بین آنها تمایز قایل شده است. کاربرد شناخت صرفاً برای نشان‏دادن یک باور صادق نیست و شناخت تنها باور صادق را تضمین می­کند. یکی از عمده­ترین تقسیم­ها در باب توجیه، نظریات توجیه درون­گرایی و برون­گرایی است که هر یک مؤلفه­های خاصی را برای توجیه یک باور در نظر می­گیرند. سوئین‎برن معتقد است نباید گمان کنیم که برداشت­های درون­گرایانه و برون­گرایانه رقیب هم‏اند؛ به نحوی که از مفهوم مشترک میان آن دو، تنها یک برداشت، برداشت صحیح تلقی شود. مفهوم باور موجّه بسیار مبهم است و شهودهای فیلسوفان و کاربران عمومی­تر زبان معمولی درباره اینکه چه موقع یک باور موجّه است، بسیار متنوع­اند. همین‏طور این فیلسوفان برداشت­هایی از انواع مختلف توجیه را ارائه می­دهند. هدف او این است که بین این انواع تمایز قایل شود، برای اینکه نشان دهد آنها چگونه به هم مرتبط هستند، سپس برای اینکه به نحو عمیق­تری مسئله را در یابیم، به این نکته می‌پردازد که کدام یک از این انواع توجیه ارزشمندتر است.
 

کلیدواژه‌ها


. اکبری، رضا؛ «مبناگروی سنتی از منظری دیگر»؛ نامه مفید، ش1 ، 1381.
2. پترسون، مایکل؛ ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی؛ عقل و اعتقاد دینی؛ تهران: طرح نو، 1377.
3. پورحسن، قاسم؛ «بررسی زمینه­ها و دامنه­های حقوق معرفتی انسان از دیدگاه کلیفورد»؛ جستارهای فلسفه دین؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطلعات فرهنگی، ش15 ،1392.
4.پی. پویمن، لوئیس؛ معرفت­شناسی مقدمه­ای بر نظریه شناخت؛ ترجمه و تحقیق رضا محمدزاده؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق 7، 1387.
5.دکارت، رنه؛ تأملات در فلسفه اولی؛ ترجمه احمد احمدی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1361.
6.فتحی‏زاده، مرتضی؛ «دفاعی از مبناگرایی کلاسیک، مک گرو تیموثی»؛ فصلنامه ذهن، ش15-16، 1382.
7.فعالی، محمدتقی؛ درآمدی بر معرفت­شناسی دینی و معاصر؛ قم: معارف، 1377.
8.عارفی، عباس؛ «معرفت و گونه‏های توجیه»؛ فصلنامه ذهن، ش9، 1381.
9.Alston, Willam; “The Chalenge of Externalism”; In The Externalist Challenge, Editied by R. Schantz; Walter de Gruyter, 2004.
10._____; “Epistemic Desidertata”; Philosophy and Phenomenological Research; International Phenomenological Society, Vol.53, 1993, pp.527-551. 
11._____; Internalism  and Externalism; In Epistemology in Alston Epistemic Justification; Ithaca: Cornell University Press, 1989.
12._____; Epistemic Justification: In The Theory of Knowledge, New York: Cornell University Press, 1989.
13.Chisholm, Roderick; Theory of Knowledge; 3rd edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1989.
14.Fumerton, Richard; Epistemology; Blackwell, 2006.
15.Goldman, Alvin; “What is Justified Belief”; In Justification & Knowledge, ed. George Pappas; D. Reidel, 1979.
16.Moser, Paul. K. Moulder, Trout.; The Theory of Knowledge; New York: Oxford university press, 1998.
17.Swinburn, Richard; Faith and Reason; New York: Oxford university press, 1981.
18. _____; Epistemic Justification; New York: Oxford university press, 1981.
19. _____; The existence of god; London: Oxford university press, 2004.