فضای مجازی رخنه‌ای در تئوری صدق تارسکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده

بررسی صدق جملات فضای مجازی، دارای اهمیت ویژه‌ای است. برای بسیاری، فضای مجازی یکی از مهم‌ترین ابزارهای حصول اطلاعات است. این امر به علت گستردگی دامنة اطلاعات و در دسترس بودن آن است. با همة مزایا، اگر شیوه و روشی برای سنجش صحت اطلاعات در فضای مجازی نباشد، این اطلاعات کارایی لازم را نخواهند داشت و قابل اطمینان نخواهند بود. با توجه به ویژگی در دسترس بودن و سهل ‌الوصول بودن اطلاعات، با جملاتی روبرو می‌شویم که این قابلیت را دارند که واقعیت را بر اساس محتوای خود تغییر دهند. چنین جملاتی را جملات واقعیت‌ساز می‌نامیم. چنین جملاتی بر خلاف دیگر جملات- که منعکس کننده واقعیت‌های خارجی هستند- خودشان منجر به بروز و ظهور واقعیت می‌شوند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی صدق این‌گونه جملات بر اساس نظریة مطابقت صدق و نظریة صدق تارسکی است. با عرضة نمونه‌هایی از جملات واقعیت‌ساز بر این نظریات، مشخص می‌شود که هر دو نظریه دچار مشکل دور خواهند شد. 

کلیدواژه‌ها


 1. ابن‌سینا، الشفاء: المنطق؛ المدخل تصدیر و مراجعه البراهیم مدکور؛ قم: ذوی القربی، 1430ق.
 2. ـــــــ؛ الاشارات و التنبیهات؛ تحقیق مجتبی زارعی؛ قم: بوستان کتاب، 1423ق.
 3. اسفراینی نیشابوری، فخرالدین؛ شرح کتاب النجاة لابن‌سینا (قسم الاهیات)؛ تهران: انجمن آثار مفاخر فرهنگی، 1383.
 4. حسینی تهرانی، سید هاشم؛ توضیح المراد؛ تهران: مفید، 1365.
 5. رسولی، رضا؛ «نظریة مطابقت در صدق و پارادوکس دروغگو»؛ مقالات و بررسی‌ها، ش75، تابستان 1383، ص201-217.
 6. صفی‌پوری، عبدالرحیم بن عبدالکریم؛ منتهی الارب فی لغة العرب؛ تهران: کتابخانة سنایی، 1377.
 7. طباطبائی، سید محمّدحسین؛ اصول فلسفه و روش رئالیسم؛ پاورقی مرتضی‏مطهّری؛ قم: صدرا، 1368.
 8. طوسی، نصیرالدین؛ تلخیص المحصل؛ بیروت: درالاضواء، 1362.
 9. فارابی، محمد بن محمد؛ المنطقیات البرهان؛ حققها و قدم لها  محمدتقی دانش‌پژوه، اشرف محمود المرعشی؛ قم: مکتبة آیةالله العظمی المرعشی النجفیŠ، 1410.

10. مطهّری، مرتضی؛ مجموعه آثار؛ ج9، تهران: صدرا، 1382.

11. مقیمی اردکانی، حمیدرضا و محمود فتحعلی؛ «دور معی»؛ معرفت فلسفی، ش48، تابستان 1394، ص107-124.

12. ملّاصدرا، محمد؛ الاسفارالاربعة العقلیة؛ ج1، قم: مکتبة المصطفوی، 1368.

 1. Ayer, Alfred Jules; Bertrand Russell; New York: Viking Press, 1972.
 2. Dictionary, O. E.; Oxford English dictionary online; https://www.lexico.com/en, 2019.
 3. Fitch, Frederic; Symbolic logic; New York; Roland Press, 1952.
 4. Haack, Susan; Logics, Philosophy of; Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
 5. Hodges, Wilfrid; "Tarski's Truth Definitions"; in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. E. N. Zalta; Metaphysics Research Lab, Stanford University, https://plato.stanford.edu/entries/tarski-truth/, 2014.
 6. Horwich, Paul; Truth; 2nd, New York: Oxford University Press, 1998.
 7. Kramer, Franklin. D; "Cyberpower and national security: policy recommendations for a strategic framework"; Cyberpower and national security, ed. Franklin D. Kramer, Stuart H. Starr, Larry K. Wentz; Lincoln: University of Nebraska Press, Potomac Books, 2009, pp.1-23.
 8. Marian, David; "Correspondence theory of truth"; in The Stanford Encyclopedia of Philosophy; ed. E. N. Zalta; https://plato.stanford.edu/entries/truth correspondence/, 2016.
 9. Mayer, Marco and Luigi Martino and Pabl Mazurier; "How would you define Cyberspace"; First Draft Pisa, Vol.19, No.5, 2014.
 10. Patterson, Douglas; "what is a Correspondence Theory of Truth?"; Synthese, Vol.137, 2003, pp.421-444.
 11. Tarski, Alfered; "The concept of truth in the languages of the deductive sciences"; Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydzial III Nauk Matematyczno-Fizycznych, 1933, Vol.34, pp.13-172.
 12. ـــــــ; "The semantic conception of truth: and the foundations of semantics"; Philosophy and phenomenological research, Vol.4, 1944, pp.341-376.
 13. ـــــــ; "Truth and Proof"; Scientifc American, Vol.220, No.6, June 1969, pp.63-70.
 14. Wittgenstein, Ludwig; Tractatus logico-philosophicus; New York: Harcourt, 1922.