دوره و شماره: دوره 20، شماره 79، آذر 1398، صفحه 1-229 

مقاله پژوهشی

تحلیل فراعرفی روایات تأویلی با تأکید بر جواز الغای پیوندهای متنی

صفحه 5-36

علیرضا قائمی نیا؛ مهدی کمانی نجف آبادی


بررسی و تحلیل اعتمادگرایی از منظر گلدمن و پلنتینگا

صفحه 37-65

سید علی علم الهدی؛ اکرم عسکرزاده مزرعه؛ جلال پیکانی


تبیین نظریة معرفت ملاصدرا بر مبنای اسفار چهارگانة عقلی

صفحه 67-94

علی ارشدریاحی؛ ربابه جلیلی بهابادی؛ مجید صادقی حسن آبادی


بررسی و نقد تعامل عِلّی نفس و بدن دکارتی

صفحه 207-230

مهدی رضازاده جودی؛ محمدکاظم رضازاده جودی