دوره و شماره: دوره 20، شماره 78، مرداد 1398، صفحه 1-221 

مقاله پژوهشی

ارزش معرفت‌شناختی انواع نسبی‌گرایی

صفحه 5-40

علیرضا حدادی؛ مهدی حسین زاده یزدی


نقش معرفت­ شناختی حافظه

صفحه 125-156

طیبه غلامی؛ زهرا خزاعی


معناشناسی توصیفی قول سدید در قرآن کریم

صفحه 195-221

مرتضی سازجینی؛ حسین علوی مهر؛ سید محمد موسوی