دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، خرداد 1398، صفحه 1-244 

مقاله پژوهشی

سطح مشخص بودگی نفس در مفهوم سازی قرآن

صفحه 5-26

علیرضا قائمی نیا؛ رسول احمدی


ارزش معرفت‌شناختی فطریات

صفحه 185-214

علیرضا بهمانی؛ امین رضا عابدی نژاد داورانی