دوره و شماره: دوره 20، شماره 80، اسفند 1398، صفحه 1-225 
نوخاستگی زبان و جوهریت ذهن/ نفس

صفحه 67-95

محمدمهدی عموسلطانی؛ احمد عبادی