تحلیل نسبت دانش ضمنی با دانش صریح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

 
مایکل پولانی برای نخستین بار میان دانش ضمنی و دانش صریح تمایز قائل شد. به عقیده او دانش ضمنی بنیان اصلی دانش است. شعار معروف پولانی این است: ما بیش از آنچه بر زبان می‌آوریم، می‌دانیم. هدف این مقاله بررسی و تحلیل مؤلفه‌های اصلی شکل‌دهنده دانش ضمنی در نسبت آن با دانش صریح است. روش پژوهش حاضر تحلیل مفهومی و زبان عادی از منظر فلسفه تحلیلی است. این مقاله ابتدا رویکرد و نقدهای وارده بر دو ویژگی اصلی بیان نشدنی بودن و عدم قاعده‌مندی دانش‌ ضمنی را بررسی کرده، نتیجه می‌گیرد با اعتقاد به شدت و ضعف در میزان دانش ضمنی می‌توان این دانش را نیز  به سخن‎گفتن واداشت و در قالب قواعدی خاص با دیگران به اشتراک گذاشت. بنابراین تنها دانش ضمنی شدید و رادیکال است که نمی‌توان آن را بیان و در قالب قواعد مدون کرد.
 


  

کلیدواژه‌ها


 1. Collins, H. & R. Evansy; Rethinking Expertise; Chicago: The University of Chicago Press, 2004.
 2. Collins, H.; Tacit and Explicit Knowledge; Chicago: University of Chicago Press, 2010.
 3. Gascoigne & Thornton; Tacit Knowledge; Routledge, London: Acumen Publishing Limited, 2013.
 4. Grimen, Harald; Tacit Knowledge and the Study of Organization; Norwegian Research Center: LOS-Center, 1991.
 5. Jonhannessen, Kjell S.; “Rule Following, Intransitive Understanding and Tacit. Knowledge—An Investigation of the Wittgensteinian Concept of Practice as Regards Tacit Knowledge”, in Essays in PragmaticPhilosophy; Vol.2, Norway: Norwegian University Press, 1990.
 6. Kripke, S; Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary Exposition; Library of Congress Cataloging in Publication Data, 1998.
 7. Moore, A. W; “Ineffability and Nonsense”, Aristotelian Society; Vol.77, 2003, pp.169–93.
 8. Nonaka I. and Takeuchi H; The Knowledge-Creating Company–How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation; New York: Oxford University Press, 1995.
 9. Polanyi, M; Knowing and Being; London: Routledge & Kegan Paul. 1969.
 10. ـــــــ; Personal Knowledge towards a Post-Critical Philosophy; Chicago: The University of Press, 2015.
 11. ـــــــ; The Tacit Dimension; Chicago: University of Chicago Press. 2009.
 12. ـــــــ;  The Study of Man; New York: Routledge, 2013.
 13. Quine, W. V. O; “Methodological reflections on current linguistic theory”, in Synthese, Vol.21, 1970, pp.386-398.
 14. Ryle, Gilbert; The Concept of Mind; New York: Routledge, 2009.
 15. ـــــــ;  Collected Papers; Vol.2, New York: Routledge, 2009.
 16. Searle, J; “Response: The Background of Intentionality and Action”; in John Searle and His Critics; ed. E. LePore & R. Van Gulick; Oxford: Blackwell, 1991, pp.289–300.
 17. Stanley, Jason & Williamson Timothy; “Knowing How”, The Journal of Philosophy; Vol.98, No.8, 2002, pp.411-444.
 18. Wittgenestine, L.; Philosophical Investigations; Oxford: Willey-Blackwell, 2009.
 19. Zappavigna, Michele; Tacit Knowledge and Spoken Discourse; London: Bloomsbury, 2013.
 20. Zhenhua, Yu; “Tacit Knowledge/Knowing and the Problem of Articulation“; Tradition and Discovery; Vol.30, No.2, 2003, pp.11-22.

ـــــــ; “Tacit Knowledge: In what sense?”; Metascience; Vol.24, No.2, 2015, pp.301-307.