قرینه زمان نزول و خطای راهبردی در فهم مفسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

چکیده

 
 از نظرگاه مشهور مفسران، یکی از قراین پیوستة غیر لفظی و شناخته شده علم تفسیر،‌ قرینة زمان نزول است. بیشتر مفسران- به‏ویژه مفسران معاصر- به این قرینه توجه نشان داده و از آن در تفسیر برای نقد و بررسی روایات تفسیری، شأن نزول، تحدید و تعیین معانی واژگان، ترجیح آرای تفسیری، و...  استفاده کرده و می‌کنند، لیکن برخی پژوهشگران- خودآگاه یا ناخودآگاه- با گسترش در کارکرد این قرینه،‌ ارزشی مبنایی برای آن در نظر گرفته‌اند. نکته چالشی این مطلب- با گذشت از منابع دسترسی به زمان نزول سور و آیات قرآن- تبیین مفهوم قرینه و مبنا و بررسی حجیت آن دو است. بررسی ادلة حجیت قرینه بودن زمان نزول و دامنه دلالت آن و نیز پایه استواری دیدگاه مبناگروان و نقد ادله آنها رویکرد مقالة پیش‌رو است. فرضیة نگارنده در این مقاله، حجیت قرینه بر پایه روایات و اصول عقلایی محاوره و عدم حجیت مبنا به دلیل فقدان دلیل است.
 


 
تاریخ دریافت: 9/5/97               تاریخ تأیید: 3/11/97

کلیدواژه‌ها


 1. ابن‎ابی‎زینب، محمد بن ابراهیم؛ ‏الغیبة للنعمانی؛‏ تصحیح على‎اکبر غفارى؛ چ1، تهران: ‌نشر صدوق، 1397ق‏.
 2. ابن‏بابویه (للصدوق)، محمد بن على؛ ‏إعتقادات الإمامیة؛ چ2، تهران:‌ کنگره شیخ مفید، 1414‌ق.
 3. ابن‎کثیر، اسماعیل بن عمر؛ البدایة و النهایة؛ بیروت:‌ دار الفکر، 1398ق.
 4. ابن‎منظور المصری، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ ط3، بیروت: دار صادر، 1414‌ق.
 5. احمد بن حنبل؛ مسند؛ بیروت: دار صادر، [بی‌تا].
 6. بابائی، علی‌ اکبر؛ قواعد تفسیر قرآن؛ چ1، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت، 1394.
 7. بابائی، علی ‌اکبر، غلامعلی عزیزی‌کیا و مجتبی روحانی‌راد؛‌ روش‌شناسی تفسیر قرآن کریم؛ چ1، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  و سازمان معالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1379.
 8. بلاذری، احمد بن یحیی؛ انساب الاشراف؛ تصحیح سهیل زکّار و ریاض زرکلی؛ ط1، بیروت: دار الفکر، 1417‌ق.
 9. بهجت‌پور، عبدالکریم؛ تفسیر تنزیلی (به ترتیب نزول)؛ چ1، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1392.
 10. دهخدا، علی اکبر و دیگران؛ لغت نامه؛ تهران: مؤسسه لغت‎نامه و دانشگاه تهران، ۱۳۷۳‌.
 11. رودگر، محمدجواد؛ مبانی عرفان وحیانی؛ چ1، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1397.
 12. صفار، محمد بن حسن؛ ‏بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد‰؛ تصحیح محسن بن عباسعلى کوچه‌باغى؛ ‏چ2، قم: مکتبة آیة‌الله المرعشی النجفی، 1404‌ق.
 13. صفوی، سیدمحمدرضا؛ بازخوانی مبانی تفسیر قرآن؛ چ1، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1391.
 14. طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ چ5، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزة علمیة قم؛ 1417‌ق.
 15. طبرسى، فضل بن حسن‏؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن‏؛ با مقدمة محمد جواد بلاغى، ‏ چ3، تهران: ناصر خسرو، 1372‌.
 16. طبری، محمد بن جریر؛ دلائل الإمامة؛ چ1، قم: دار الذخائر، ۱۳۸۳ق/ ۱۹۶۳م.
 17. عروسى‌حویزى، عبد على بن جمعه‏؛ تفسیر نور الثقلین‏؛ تحقیق سیدهاشم رسولى محلاتى‏؛ چ4، قم: انتشارات اسماعیلیان‏، 1415‌ق.
 18. فاکر المیبدی، محمد؛ قواعد التفسیر لدی الشیعة‌ و السنة؛ ط1، تهران: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة و المعاونیة الثقافیة و مرکز التحقیقات و الدراسات العلمیة، 1428ق/ 2007م.
 19. فیض کاشانى، ملامحسن؛ ‏تفسیر الصافى؛ تحقیق حسین اعلمى؛ چ2، تهران: انتشارات الصدر، 1415ق.‏
 20. ‏قمى، على بن ابراهیم؛ ‏تفسیر القمی‏؛ تصحیح موسوى جزائرى؛ چ3، قم:‌ دار الکتاب، 1404ق.‏
 21. قمی‌مشهدی، محمد بن محمدرضا؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب؛ تصحیح حسین درگاهى؛ چ1،‏ تهران‏: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ‏1368‌.‏
 22. کلینى، محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ تصحیح علی اکبر غفارى و محمد آخوندى؛ چ4، تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1407‌ق.
 23. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الانوار؛ تهران: مکتبة الاسلامیة، [بی‌تا].
 24. مسعودى، على بن حسین،؛ اثبات الوصیة؛ چ3، تهران: انصاریان، 1384/ 1426م.
 25. معرفت، محمد هادی؛ التمهید فی علوم القرآن؛ چ1، قم: مؤسسه التمهید، 1415ق.
 26. ـــــ؛صیانة القرآن من التحریف؛ چ1، تهران:‌ وزارت امور خارجه، 1379.
 27. معین، محمد؛ فرهنگ فارسی؛ تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۵‌.
 28. مفید، محمد بن محمد؛ الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد؛ چ1، قم: کنگره شیخ مفید، مؤسسة آل البیت‰، 1413‌ق.
 29. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران؛ تفسیر نمونه؛ تهران: دار الکتب الإسلامی‍ة، [بی‌تا].
 30. ‌نوری، حسین بن محمدتقی؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ط1، بیروت: مؤسسة آل البیت ‰ لاحیاء التراث، 1408ق.
 31. هاشمى خوئى، میرزا حبیب الله‏؛ منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة؛ تصحیح ابرهیم میانجى، ‏ترجمة حسن حسن‌زاده آملى و محمدباقر کمره‌اى؛ چ4، تهران: مکتبة الإسلامیة، 1400‌ق.
 32. هیثمی، نورالدین علی بن ابی‏بکر؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد؛ بیروت: دار الریان للتراث، دار الکتاب العربی، 1407ق.