استراتژی‌های پژوهشی ترکیبی در حکمت اسلامی؛ مطالعه موردی آموزش فلسفه استاد مصباح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

2 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه‌ روش‌شناسی، بحث استراتژی‌های پژوهش است که پرداختن به آن در فلسفه اسلامی بدون سابقه است. می‌توان استراتژی‌های پژوهشی در فلسفه اسلامی را بر دو بخش بسیط و ترکیبی تقسیم نمود. استراتژی‌های پژوهشی بسیط عبارتند از استراتژی قیاسی، استراتژی تحلیلی، استراتژی استقرائی، استراتژی تفسیری و استراتژی شهودی. تحقیق حاضر پس از ارائه تعریف از استراتژی‌های ترکیبی، با استفاده از استراتژی تفسیری و روش تبیینی – تحلیلی درپی پاسخ به این مسئله است که استراتژی‌های پژوهشی ترکیبی استاد مصباح در حکمت اسلامی چگونه است. نتیجه اینکه، وی در حکمت اسلامی از استراتژی‌های ترکیبیِ تحلیلی-قیاسی؛ تحلیلی-قیاسی-تفسیری نوع دوم؛ تحلیلی-قیاسی-تفسیری نوع دوم-شهودی؛ تحلیلی-تفسیری نوع اول و دوم؛ تحلیلی-تفسیری نوع دوم؛ تحلیلی-تفسیری نوع دوم-استقرائی؛ و قیاسی-تفسیری نوع دوم استفاده نموده است.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع و ماخذ

  1. بلیکی، نورمن؛ طراحی پژوهش­های اجتماعی؛ ترجمه حسن چاوشیان؛ تهران: نشر نی، 1399.
  2. جمعی از نویسندگان؛ رهیافت­ها و رهاوردها؛ ج1، زیر نظر محمود رجبی و محمود فتحعلی؛ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی€، 1395.
  3. مصباح یزدی، محمدتقی؛ آموزش فلسفه؛ قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی€، 1394.
  4. ـــــ؛ جامعه و تاریخ از نگاه قرآن؛ قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی€، 1390.
  5. ـــــ؛ درباره پژوهش؛ تحقیق و نگارش جواد عابدینی؛ قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی€، 1389.
  6. ملاصدرا؛ التعلیقات علی الالهیات من الشفاء؛ تصحیح و تحقیق و مقدمه نجفقلی حبیبی؛ تهران: بنیاد حکمت صدرا، 1382.

   

  The Quarterly Journal of

   Zehn

  Vol.23/Issu.92/Winter.2022