دوره و شماره: دوره 23، شماره 92، بهمن 1401، صفحه 5-238 
ارزیابی معضل جفت‌شدگی نفس و بدن از منظر صدرا

صفحه 91-119

محمدمهدی کریمپور؛ عسکری سلیمانی امیری؛ محمد حسن فاطمی نیا