دوره و شماره: دوره 23، شماره 90، تیر 1401، صفحه 1-250 
عقلانیت اهداف از دیدگاه نیکلاس رشر

صفحه 141-168

محسن ساطع؛ محسن جوادی؛ مهدی منفرد