داشتن شاهد در معرفت شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری فلسفه دانشگاه تهران

چکیده

دیدگاه‌های مختلف در توجیه معرفتی ناگزیر از پاسخ به این پرسش اند که شناسا تحت چه شرایطی یک شاهد را داراست. سه دیدگاه مهم درباره‌ چیستی داشتن شاهد میان معرفت‌شناسان وجود دارد: دیدگاه افراطی در داشتن شاهد، دیدگاه تفریطی در داشتن شاهد و دیدگاه میانه‌رو در داشتن شاهد. در این مقاله، در ضمنِ تبیین و ارزیابی ادله‌ی دیدگاه‌های سه‌گانه در داشتن شاهد، به این نظر می‌رسیم که از طرفی، دیدگاه‌های افراطی و تفریطی در داشتنِ شاهد قابل دفاع نیستند و از طرف دیگر، تقریری از دیدگاه میانه‌رو در داشتن شاهد قابل دفاع است. خواهیم دید که این دیدگاه از مشکلاتِ دیدگاه‌های رقیبش نیز مبرا است؛ از این رو، می‌توانیم بنابر این دیدگاه در داشتن شاهد، معتقد شویم که p شاهدِ در دسترسِ شناسا مربوط به q در t است اگر و تنها اگر در t یا شناسا بالفعل از p آگاه باشد یا شناسا مستعدِ به یادآوری p هنگامی که تأمل درباره پرسش از صدقِ q می‌کند، باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع و مآخذ

  1. Alston, William P.; “An Internalist Externalism”, Synthese; 74, 1988, pp.265–283.
  2. Bergmann, Michael; Justification without Awareness; New York: Oxford University Press, 2006.
  3. Comesaña, Juan; “Evidentialist Reliabilism”, Nous; 44, 2010, pp.571–600.
  4. Conee, Earl and Feldman, Richard; “Evidence”, in Quentin Smith (ed.); Epistemology: New Essays: Oxford: Oxford University Press, 2008, pp.83-104.
  5. Feldman, Richard; “Having Evidence”, in Earl Conee and Richard Feldman; Evidentialism; New York: Oxford University Press, 2004, pp.219-241.
  6. Goldman, Alvin; “Internalism, Externalism, and the Architecture of Justification”, The Journal of Philosophy; 106, 2009, pp.309-338.
  7. Lackey, Jennifer; “Testimony: Acquiring Knowledge from Others”, in Alvin Goldman and Dennis Whitcomb (eds.); Epistemology: Essential Readings; Oxford: Oxford University Press, 2011, pp.71- 91.
  8. Littlejohn, Clayton; Justification and the Truth-Connection; Cambridge: Cambridge University, 2012.
  9. McCain, Kevin; Evidentialism and Epistemic Justification; New York: Routledge, 2014.
  10. ———; The Nature of Scientific Knowledge: An Explanatory Approac; Springer International Publishing, 2016.
  11. Moon, Andrew; “Knowing without Evidence”, Mind; 121, 2012a, pp.309-331.
  12. ———; “Three forms of internalism and the new evil demon problem”, Episteme, 9, 2012b, pp.345-360.
  13. Williamson, Timothy; Knowledge and its Limits; Oxford: Oxford University Press, 2000.