تحلیل شکاف تبینی در رویکرد حسی حرکتی و فضای کاری عصبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم شناختی

2 علوم تحقیقات تهران

چکیده

چکیده
یکی از رویکرد هایی که مدعی پاسخگویی به مساله آگاهی است رویکرد فضای کاری عصبی است که تلاش می کند با بررسی دقیق بر روی ساختارهای همبسته های عصبی به ما بگوید کدام فعالیت های نورونی با آگاهی همبسته اند.در مقابل تئوری حسی حرکتی ایده ای است که بیان می کند درک آگاهانه به واسطه بازنمود های ذهنی یا کارکردهای محاسباتی مغز ایجاد نمی شود؛بلکه بواسطه تعامل مستقیم با محیط حاصل می شود .در واقع عوامل ادراکی به شکلی منفعلانه واجد تجربیاتشان از دنیا نمی شوند .تجربه کردن اتفاقی نیست که در ما رخ بدهد بلکه آن چیزی است که ما انجام می دهیم . ما بر اثر کنش گری با جهان خارجی ضوابط حاکم بر جهان را بواسطه بدنی که در موقعیت خاصی است، کشف می کنیم.هم رویکرد حسی حرکتی و هم رویکرد فضای کاری عصبی مدعی پاسخگویی به شکاف تبینی در مساله آگاهی هستند . برخی نیز تلاش می کنند با تلفیق این دو دیدگاه به این چالش پاسخ دهند. در اینجا نشان داده می شود نه تنها تئوری حسی حرکتی به تنهایی قادر به حل شکاف تبینی نیست ، توسل به فضای کاری عصبی نیزراه حل مناسبی برای این چالش نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


 1. Baars, Bernard J; A Cognitive Theory of Consciousness; Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
 2. Baars, Bernard J; “The conscious access hypotheses: origin andrecent evidence”, Trends in Cognitive Sciences; 6, 2005.
 3. Bridgeman, Bruce; "Efference copy and its limitations", Computers in Biology and Medicine; 37, 2007.
 4. Chalmers, David J; "Facing up to the problem of consciousness", Journal of Consciousness Studies; 2, 1995.
 5. Degenaar, Jan; Perceptual engagement, sensorimotor approach to phenomenal experience; Printed by Whrmann Print Service; Zutphen, the Netherlands, 2012.
 6. Dehaene, Stanislas & Lionel Naccache; "Towards a cognitive neuroscience of consciousness: basic evidence and a workspace framework", Cognition, 79, 2001.
 7. Dennett, Daniel C; Consciousness Explained; New York: Little, Brown and Company, 1991.
 8. Engel, Andreas K & Wolf Singer; "Temporal binding and the neural correlates of sensory awareness", Trends in Cognitive Sciences; 5, 2001.
 9. Hurley, Susan L & Alva Noë; "Neural plasticity and consciousness", Biology and Philosophy; 18, 2003.
 10. Levine, Joseph; "Materialism and qualia: the explanatory gap", Pacific Philosophical Quarterly; 64, 1983.
 11. Levine, Joseph; "On leaving out what it’s like", in: Consciousness: Psychological an Philosophical Essays, eds. Martin Davies & Glyn W. Humphreys, MIT Press, pp. 543—557, 1993.
 12. Laughlin, victor; Sensorimotor theory, cognitive access and the absolute explanatory gap; University of Antwerp, 2018.
 13. Humphreys, G. W. (eds.); Consciousness; Oxford: Basil Blackwell.
 14. MacKay, Donald M; "Ways of looking at perception", in: Wathen-Dunn, W. (ed.); Models for the Perception of Speech and Visual Form; Cambridge, MA: MIT Press, 1967.
 15. Metzinger, Thomas; Being No One: The Self-Model Theory of Subjectivity; Cambridge, MA: MIT Press, 2003.
 16. O'Regan, J. Kevin; "Explaining what people say about sensory qualia", in: Nivedita Gangopadhyay, Michael Madary & Finn Spicer (Eds.); Perception, Action and Visual Systems; Oxford: Oxford University Press; 2010.
 17. O’Regan, J. Kevin; Why Red Doesn’t Sound Like a Bell: Understanding the Feel of Consciousness; New York: Oxford University Press, 2011.
 18. O’Regan, J. Kevin, Erik Myin & Alva Noë; "Sensory consciousness explained (better) in terms of ‘corporality’ and ‘alerting capacity", Phenomenology and the Cognitive Sciences; 44, 2005.
 19. O'Regan, J. Kevin & Alva Noë; "A sensorimotor account of vision and visual consciousness", Behavioral and Brain Sciences; 24, 2001a.
 20. O'Regan, J. Kevin & Alva Noë; "Acting out our sensory experience", Behavioral and Brain Sciences; 24, 2001b.
 21. O'Regan, J. Kevin & Alva Noë; "What it is like to see: A sensorimotor theory of perceptual experience", Synthese; 129, 2001c.
 22. Ryle, Gilbert; The Concept of Mind (edn. 2000); London: Penguin Classics, 1949.
 23. Tononi, Giulio & Gerald M Edelman; "Consciousness and complexity", Science; 282, 1998.