دوره و شماره: دوره 24، شماره 94، تیر 1402، صفحه 5-188