جهت‌داری معرفت‌شناختی و مبانی آن؛ معرفی و نقد دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدرسی مبانی نظری اسلام دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی و استادیار گروه فلسفه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران.

3 دانشیار و عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی

چکیده

از منظر فرهنگستان علوم اسلامی، جهت‌داری علوم به سه معنای کارآمدی، متدولوژی و معرفت‌شناختی است. فرهنگستان مدعی است که معنای اول و دوم حتی بر مبنای معرفت‌شناختی رایج قابل اثبات است ولی معنای سوم صرفا با مبانی معرفت‌شناختی این مجموعه قابل اثبات است. هدف این پژوهش معرفی و نقد نظریه فرهنگستان علوم اسلامی درباره جهت‌داری معرفت‌شناختی علوم است و روش آن توصیفی-تحلیلی و از نوع کتابخانه‌ای است. یافته‌ها نشان‌گر آن است که جهت‌داری علوم به معنای معرفت‌شناختی دارای پنج مبناست: اصل فاعلیّت به‌جای اصل علیّت، تناسب صورت با خارج به‌جای تطابق آن دو، ارزیابی معرفت با سنجه حق و باطل به جای صدق و کذب، نسبیت در فهم و آمیختگی انگیزه و انگیخته. همه این مبانی با نقد جدی مواجه هستند. این دیدگاه به نتایجی از جمله نسبیت گرایی منتهی می‌گردد که آن را غیرقابل پذیرش می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. آذربایجانی، مسعود و سید محمدتقی موحد ابطحی؛ علم دینی: دیدگاه­ها و تحلیل­ها؛ قم: حکمت اسلامی، 1393.
 2. باقری، خسرو؛ مناظره­هایی در باب علم دینی؛ ویراستار مهرنوش اکبرخان‌زاده؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391.
 3. [بی­نام]؛ جهت‌داری علوم از منظر معرفت‌شناختی؛ چ2، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.
 4. پیروزمند، علیرضا؛ رابطه منطقی دین و علوم کاربردی از سه نظرگاه راهبرد توسعه اجتماعی رابطه علم و دین روش تولید علوم کاربردی؛ تهران: امیرکبیر، 1376.
 5. جمالی، مصطفی؛ «مهندسی تمدن اسلامی از منظر سیدمنیرالدین حسینی»، نقد و نظر؛ س19، ش2، تابستان 1393، ص174-197.
 6. حسنی، سیدحمیدرضا، مهدی علیپور و سیدمحمدتقی محود ابطحی؛ علم­ دینی: دیدگاه­ها و ملاحظات؛ ویراستار محمدجواد شریفی؛ چ4، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387.
 7. حسین­زاده، محمد؛ جستاری فراگیر در ژرفای معرفت­شناسی؛ چ2، قم: انتشارات حکمت اسلامی، 1397.
 8. ـــــ؛ معرفت بشری زیرساخت­ها: کاوشی در ژرفای معرفت­شناسی3؛ چ2، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی€، 1390.
 9. دفتر فرهنگستان علوم اسلامی؛ بررسی مقدماتی پیرامون جهت‌داری علوم؛ [بی‎جا]، 1372.
 10. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم؛ شواهد الربوبیه؛ تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1382.
 11. ـــــ؛ الحکمه المتعالیه فی الاسفار تعلیقه الاربعه؛ ج1 و 3، ط2، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1981م.
 12. طباطبایی، محمدحسین؛ نهایة الحکمة؛ تصحیح و تعلیق غلامرضا فیاضی؛ ج1، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی€، 1394.
 13. عبودیت، عبدالرسول؛ درآمدی بر نظام حکمت صدرایی؛ ج2، چ3، قم: سمت، 1387.
 14. گرایی، عباس و علی مصباح؛ «نقد و بررس فرهنگستان علوم اسلامی در علم دینی»، دو فصلنامه حکمت اسراء، ش1 (پیایی 35)، بهار و تابستان 1399، ص93-
 15. مجلسی، محمدباقر؛ بحار الانوار؛ ترجمه محمدباقر بهبودی؛ ج 10، قم، انتشارات اسلامی. 1386.
 16. مصباح، مجتبی؛ محمدی و عبدالله؛ سلسله دروس مبانی اندیشه اسلامی1: معرفت­شناسی؛ چ2، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی€، 1394.
 17. مصباح، محمدتقی؛ آموزش فلسفه؛ ج1، چ 3، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی€، 1392.
 18. موحد ابطحی، محمدتقی؛ «نسبت نظریه فرهنگستان علوم اسلامی در علم دینی با واقع­گرایی»، راهبرد فرهنگ؛ ش32، زمستان 1394، ص125-146.
 19. میرباقری، سیدمحمدمهدی؛ اندیشه تمدن نوین اسلامی: گفتارهایی در تبیین رویکرد فکری سیدمنیرالدین حسینی؛ ویرایش حسن نوروزی؛ قم: تمدن نوین اسلامی، 1394.
 20. ـــــ؛ ارکان فلسفه تاریخ شیعی و جایگاه ظهور در آن؛ ویرایش حسن نوروزی؛ چ4، [بی‎جا:] تمدن نوین، 1392.
 21. ـــــ؛ مبانی نظری نهضت نرم‏افزاری: گفتارهایی در چرایی، چیستی و چگونگی تولید علم دینی؛ چ5، [بی­جا:] کتاب فردا، 1387.
 22. ـــــ؛ نسبت اخلاق و فن­آوری اطلاعات؛ قم: تمدن نوین اسلامی، 1393.
 23. ـــــ؛ نسبت دین با علم و فن­آوری: مبانی مفهومی نظریه علم دینی؛ تدوین محمدحسین طاهری؛ قم: تمدن نوین اسلامی، 1395.
 24. ـــــ؛ نظام فکری؛ چ5، قم: فجر ولایت، 1390.
 25. ­­­­­­­­­­­­ــــــ؛گفتارهایی پیرامون تحول در علوم انسانی؛ چ3، قم: فجر ولایت کتاب قم، 1391.
 26. میرباقری، مهدی و مصطفی ملکیان؛ «مناظره امکان علم دینی»، [بی‎تا، ] در: https://3danet.ir.
 27. نصیری، منصور؛ «نومن و فنومن در فلسفه کانت»، نقد و نظر؛ ش49-50، بهار و تابستان 1387، ص75-
 28. نورافشان، سیدروح الله؛ بررسی تطبیقی نحوه مواجهه با علوم انسانی غربی از منظر علامه مصباح و فرهنگستان علوم اسلامی؛ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی€، 1401.
 29. Kant, Immanuel; Critique of Pure Reason; London: Macmillan,
 30. Barnes, Jonathan; "Metaphysics", The complete Works of Aristotle; Princeton:Princeton University Press, 1984.