ابطال پی پدیدارگرایی در نظریه دوگانه انگاری ویژگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

چکیده

نظریه دوگانه‌انگاری ویژگی در فلسفه ذهن، انسان را از منظر جوهری، تماماً فیزیکی می‌داند، بااین‌وجود برای جوهر فیزیکی مذکور، دو نوع ویژگی قائل است؛ ویژگی فیزیکی و ویژگی غیرفیزیکی (ذهنی). دراین‌بین جدی‌ترین مشکل پیش‌‌روی دوگانه‌انگاران ویژگی، خطر سوق یافتن آن‌ها به‌طرف شبه‌پدیدارگرایی است. شبه‌پدیدارگرایی بدون این‌که اصل تحقق ویژگی‌های غیرفیزیکی (ذهنی) را طرد کند، علیّت و اثرگذاری آن را بر بدن فیزیکی نمی‌پذیرد. درنتیجه علاوه بر این‌که کار را برای کسی که می‌خواهد از دوگونه بودن ویژگی به دوگونه بودن جوهر پل بزند مشکل می‌کند، نفس دوگانه‌انگاری ویژگی را به یگانه‌انگاری سوق می‌دهد. در مقاله حاضر علاوه بر اشکالات خاستگاهی، اشکالات ساختاری و بنائی متعدّدی را در ابطال شبه‌پدیدارگرایی ارائه داده‌ و در انتها نظریاتی را که به پی‌پدیدارگرایی منتهی شده‌اند را نقد کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

  1. استولیار، دنیل؛ فیزیکالسیم؛ ترجمه یاسر پوراسماعیل؛ تهران: ققنوس، 1394.
  2. جامه­بزرگی، محمدجعفر؛ حدوث نفس نزد ملاصدرا با توجه به نوخاسته‌گرایی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 1397.
  3. جمعی از نویسندگان؛ نظریه این‌همانی در فلسفه ذهن؛ قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1393.
  4. خوشنویس، یاسر؛ نوخاستگی و آگاهی؛ قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1394.
  5. ریونزکرافت، ایان؛ فلسفه ذهن یک راهنمایی مقدماتی؛ ترجمه شیخ رضایی؛ قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1393.
  6. سادات‌منصوری، محمد؛ گامی به ‌سوی تجردّ نفس؛ تهران: انتشارات فلوطین، 1396.
  7. سنائی، علی؛ «بررسی مسئله علیت ذهنی در فیزیکالیسم تحویل­گرا و غیر تحویل­گرا»، مجله اندیشه دینی؛ ش39، 1390.
  8. صبوحی، علی و احمدرضا همتی مقدم؛ نظریه­های مادی­انگارانه ذهن؛ قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1391.
  9. مسلین، کیت؛ درآمدی بر فلسفه ذهن؛ ترجمه مهدی ذاکری؛ قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1391.
  10. تای، مایکل و مارتینه نیدا روملین؛ کیفیات ذهنی و برهان معرفت؛ ترجمه یاسرپوراسماعیل، 1394.
  11. مروارید، هاشم؛ دوگانه­انگاری جوهری؛ تهران: هرمس، 1395.
  12. هاورد، رابینسن، «دوگانه‏انگاری»، ترجمه بیژن منصوری؛ در: جمعی از مترجمان، نظریه‏های دوگانه انگاری و رفتارگرایی در فلسفه؛ قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1393.
  13. همازاده ابیانه، مهدی؛ «پارادایم حاکم بر فلسفه ذهن معاصر»، فصل‌نامه روش‌شناسی علوم انسانی؛ ش77، 1392.
  14. Chalmers, J. David; Philosophy of Mind; Stephen P. Stich & Ted A. Warfield (Eds.); Blackwell Publishing Ltd... Robinson, Howard, 2002.
  15. _____; The Conscious Mind: in Search of a Fundamental Theory; 1996..
  16. Davidson, D; Mental events, Experience and Theory; ed. L. Foster & J. W. Swanson; 1970, pp.79-101.
  17. _____; Thinking causes, Mental Causation; ed. J. Heil A. Mele; Oxford: Clarendon Press, 1993, pp. 3-17.
  18. _____; Essays on Actions and Events; University of California, Berkeley, 2001
  19. Feigl, H; "The “mental” and the “physical”", in H. Feigl, M. Scriven and G. Maxwell (eds.); Concepts, Theories and the Mind-Body Problem: Minnesota Studies in the Philosophy of Science; Volume 2, Minneapolis: Minnesota University Press, 1958, pp.370–497.
  20. Jackson, Frank; "Epiphenomenal Qualia", The Philosophical Quarterly; 32, 1982, pp.127-36.
  21. https://www.academia.edu/26803172/Metaphysics_of_Mind_Problems_for_Substance_DualismCaston, V. 1997.
  22. _____; ‘Epiphenomenal qualia’, Philosophical Quarterly; 1982.
  23. Jaworski, William; Philosophy of Mind: A Comprehensive Introduction; First Edition, Blackwell Publishing Ltd, 2011.
  24. Kim, J; Philosophy of mind; Boulder, co: Westview press, 1996.
  25. Macdonald, C; mind-Body identity theories; Routledge, 1992.
  26. Maslin, K. T; An Introduction to the Philosophy of Mind; Oxford: Blackwell, 2001.
  27. Ranalli C; Problems for Dualism; 2011.
  28. Robinson, Howard; "Dualism", The Stanford Encylopedia of Philosophy;