دوره و شماره: دوره 9، 34-35 - شماره پیاپی 34، دی 1387 

مقاله پژوهشی

ارزش شناخت در فلسفه ملاصدرا

صفحه 56-21

مرتضی میرباقری؛ رضا صفری کندسری


علم و دین

صفحه 55-68

ابوالفضل حقیری


پسوخه در برابر ذهن

صفحه 81-110

کی . و . ویلکز؛ محمدرضا طهماسبی


تراکتاتوس وینگنشتاین

صفحه 111-162

جیمز بوگن؛ ابوالفضل حقیری