دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، دی 1386 
علم ، دین و آینده

صفحه 141-176

هلمز رلستون سوم؛ ابوالفضل حقیری قزوینی