دوره و شماره: دوره 2، 6-7 - شماره پیاپی 6، دی 1380 

مقاله پژوهشی

جنبه‌ای تجربی از علم حضوری

صفحه 8-22

مهدی حائری یزدی؛ سیدمحسن میری


عقل

صفحه 99-146

رابرت آئودی؛ علی اکبر احمدی


نامگذاری، ضرورت و نوع طبیعی

صفحه 147-176

استیفن شوارتز؛ مرتضی قرایی


محتوای نفسانی

صفحه 177-212

جگون کیم؛ امیرعباس علی‌زمانی


درباره قراردادگرایی پوپر

صفحه 213-238

الیزابت استروکر؛ ابوالحسن حسنی