دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، دی 1379 
تاریخ علم حضوری

صفحه 17-41

مهدی حائری‌یزدی؛ سید محسن میری