نویسنده = پیروز فطورچی
تعداد مقالات: 20
1. معرفی کتاب: دین و علم: تاریخ، روش، گفتگو

دوره 7، شماره 25، زمستان 1385، صفحه 135-152

پیروز فطورچی


2. اخترشناسی و آفرینش

دوره 7، شماره 25، زمستان 1385، صفحه 55-84

ایان باربور؛ پیروز فطورچی


3. معرفی کتاب: چه هنگام علم با دین تلاقی می کند؟

دوره 6، 21-22، زمستان 1384، صفحه 231-256

ابوالفضل حقیری قزوینی؛ پیروز فطورچی


5. معرفی کتاب : متون مقدماتی در فلسفه علم

دوره 6، شماره 23، زمستان 1384، صفحه 155-184

پیروز فطورچی


6. درباره تبیین علمی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1383، صفحه 81-107

الکساندر برد؛ الکس رزنبرگ؛ پیروز فطورچی


7. گفتگو دربارة عقلانیت، ساخت اجتماعی و رئالیسم

دوره 5، شماره 17، زمستان 1383، صفحه 101-131

پیروز فطورچی


8. معرفت پیشینی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1383، صفحه 56-84

متیاس استیوپ؛ پیروز فطورچی


9. درآمدی بر رئالیسم و ضدرئالیسم در فلسفة علم

دوره 5، شماره 19، زمستان 1383، صفحه 23-40

سَمیر اُکاشا؛ پیروز فطورچی


10. معرفی کتاب: نظریه معرفت: متون کلاسیک و معاصر

دوره 4، 15-16، زمستان 1382، صفحه 208-228

پیروز فطورچی


11. معرفی کتاب: راهنمای نظریه معرفت

دوره 4، شماره 14، زمستان 1382، صفحه 145-158

پیروز فطورچی


12. پاسخ‌های محقق طوسی به شک گرایی

دوره 3، 11-12، زمستان 1381، صفحه 83-120

پیروز فطورچی


14. بررسی پنج روایت از نسبی‌گرایی شناختی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1381، صفحه 55-66

هاوارد سُنکی؛ پیروز فطورچی


15. تأملی دربارة نسبی‌گرایی معرفتی رابرت کیرک

دوره 3، شماره 10، زمستان 1381، صفحه 89-120

پیروز فطورچی


16. نسبی‌گرایی پروتاگوراس و روایت‌های جدید آن

دوره 2، شماره 5، زمستان 1380، صفحه 93-120

پیروز فطورچی


18. دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین

دوره 1، شماره 3، زمستان 1379، صفحه 87-107

ایان باربور؛ پیروز فطورچی


19. فیزیک و متافیزیک

دوره 1، شماره 1، زمستان 1379، صفحه 135-145

ایان باربور؛ پیروز فطورچی


20. دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین

دوره 1، شماره 4، زمستان 1379، صفحه 60-86

ایان باربور؛ پیروز فطورچی