دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1385 

مقاله پژوهشی

1. علام و کشف تسخیر الهی

صفحه 3-22

مهدی قوام صفری


4. اخترشناسی و آفرینش

صفحه 55-84

ایان باربور؛ پیروز فطورچی


6. خداشناسی و نظریه های فیزیکی انیشتین

صفحه 105-134

ماکس یامر؛ شهرام تقی زاده انصاری