نویسنده = شعبان نصرتی
طرح واره استعاره های مفهومی انفاق در قرآن کریم

دوره 24، شماره 96، دی 1402، صفحه 137-173

رقیه قطمیری قصرالدشتی؛ حسن خرقانی؛ شعبان نصرتی؛ علی خیاط


تحلیل شناختی طبع قلب با تأکید بر نمابرداری ساختاری در قرآن

دوره 21، شماره 84، اسفند 1399، صفحه 5-40

علیرضا قائمی نیا؛ شعبان نصرتی


استعاره مفهومی وحی رسالی در قرآن کریم

دوره 21، شماره 81، خرداد 1399، صفحه 5-34

علیرضا قائمی نیا؛ شعبان نصرتی؛ منا فریدی خورشیدی


شعور از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان؛ مفهوم، انواع، آثار و گستره

دوره 19، شماره 76، بهمن 1397، صفحه 35-58

سید رسول میراشرفی لنگرودی؛ شعبان نصرتی؛ سید میثم موسوی


شبکۀ شعاعی معنای ایمان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی

دوره 19، شماره 74، تیر 1397، صفحه 157-176

علیرضا قائمی نیا؛ شعبان نصرتی؛ سولماز ایرانی


سبک شناسی سوره ذاریات

دوره 18، شماره 71، مهر 1396، صفحه 201-227

شعبان نصرتی؛ مرتضی سازجینی؛ عباس یوسفی تازه کندی


کارکردهای معرفتی قلب از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 17، شماره 67، بهمن 1395، صفحه 55-76

حوراء حسینی؛ شعبان نصرتی؛ علیرضا قائمی نیا


تحلیلی بر معناشناسی واژه «کَبَد» در قرآن‌کریم با الهام از روش توشیهکو ایزوتسو

دوره 17، شماره 67، بهمن 1395، صفحه 77-102

احمد اسدی؛ محبوبه غلامی؛ شعبان نصرتی


مفهوم‎سازی کلام الهی در قرآن بر اساس ارتباط‏شناسی و استعاره مفهومی

دوره 17، شماره 68، بهمن 1395، صفحه 50-30

علیرضا قائمی نیا؛ محمدرضا پورسینا؛ شعبان نصرتی


کاربست نظریه پیش نمونه و شبکه شعاعی در معناشناسی شناختی تقوا در قرآن

دوره 17، شماره 66، شهریور 1395، صفحه 93-117

مریم نیلی پور؛ علیرضا قائمی نیا؛ شعبان نصرتی


الگوی تفکر قرآنی بر اساس معناشناسی همزمانی

دوره 12، شماره 48، دی 1391، صفحه 5-28

هادی صادقی؛ شعبان نصرتی


تحلیل معناشناسی حوزه معنایی تعلیم در قرآن عاملیت خدا در فرآیند تعلیم

دوره 13، شماره 51، دی 1391، صفحه 5-30

محمد رکعی؛ شعبان نصرتی؛ محمد رنجبر حسینی