نویسنده = حسام الدین مؤمنی شهرکی
استراتژی‌های پژوهشی ترکیبی در حکمت اسلامی؛ مطالعه موردی آموزش فلسفه استاد مصباح

دوره 23، شماره 92، بهمن 1401، صفحه 37-66

حسام الدین مؤمنی شهرکی؛ عبدالحسین خسروپناه


تبیین و تحلیل ماهیت ادراک حسی در نگاه صدرالمتألهین

دوره 21، شماره 83، آذر 1399، صفحه 85-109

عسکر دیرباز؛ حسام الدین مؤمنی شهرکی