کلیدواژه‌ها = قلب
تحلیل شناختی طبع قلب با تأکید بر نمابرداری ساختاری در قرآن

دوره 21، شماره 84، اسفند 1399، صفحه 5-40

علیرضا قائمی نیا؛ شعبان نصرتی


منزلت معرفت قلبی در هندسه سلوک در آموزه ‌های حسینی

دوره 21، شماره 84، اسفند 1399، صفحه 139-160

محمد جواد رودگر؛ رضا الهی منش؛ فاطمه مغیثی


کارکردهای معرفتی قلب از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 17، شماره 67، بهمن 1395، صفحه 55-76

حوراء حسینی؛ شعبان نصرتی؛ علیرضا قائمی نیا