دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، دی 1391 
معیارهای سنجش معرفت شهودی

صفحه 31-52

عبدالرحیم عناقه؛ سید رضا هاشمی


مسئله دور معرفتی و معرفت آسان از دیدگاه ارنست سوسا

صفحه 103-120

سعیده فخار نوغانی؛ رضا اکبری؛ جهانگیر م سعودی