دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، دی 1391 
معرفت شناسی اجتماعی در تفکر علامه شهید مطهری

صفحه 185-212

مهدی جمشیدی؛ زاهد غفاری هشجین؛ عباس کشاورز