دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، دی 1382 
دو نوع رئالیسم

صفحه 27-40

علی‌رضا قائمی‌نیا


رئالیسم چیست؟

صفحه 107-122

هیلاری پاتنم،؛ حمید طالب؛ ابوالحسن حسنی


درباره همان طرح‌های مفهومی

صفحه 123-140

دانالد دیویدسن؛ علی‌رضا قائمی‌نیا


واقع‌گرایی انتقادی

صفحه 141-144

اندرو کلیر؛ یارعلی کردفیروزجایی