دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، زمستان 1390 
6. منطق در قرآن

صفحه 169-192

عسکری سلیمانی امیری


7. معرفت دینی و معیار آن

صفحه 193-203

رمضان علی تبار فیروزجایی