نویسنده = حمیدرضا شاکرین
نگاهی انتقادی به طبیعتگرایی روش شناختی

دوره 24، شماره 93، فروردین 1402، صفحه 5-32

حمیدرضا شاکرین


بررسی تطبیقی کارکرد عقل در کلام فلسفی و تفکیکی

دوره 23، شماره 90، تیر 1401، صفحه 41-70

حمیدرضا شاکرین


هستی­ شناسی و معرفت­ شناسی عقل در نگره تفکیکی

دوره 21، شماره 82، شهریور 1399، صفحه 31-50

حمیدرضا شاکرین


بررسی انتقادی نگره علم‌شناختی تفکیکی

دوره 19، شماره 74، تیر 1397، صفحه 5-24

حمیدرضا شاکرین