کلیدواژه‌ها = معناشناسی
مبانی معناشناختی تعین معنای متن از دیدگاه جان سرل و شهید صدر

دوره 24، شماره 94، تیر 1402، صفحه 5-35

علیرضا قائمی نیا؛ مجتبی رستمی کیا؛ محمدعلی عبداللهی


تحلیل میدان معنایی همنشینی «تقوا» و «ایمان» در ساختار معنایی قرآن با تأکید بر روش ایزوتسو

دوره 22، شماره 86، تیر 1400، صفحه 35-62

علیرضا قائمی نیا؛ سمیه خلجی؛ محمد حسین شیرافکن


معناشناسی توصیفی اراده با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی

دوره 21، شماره 82، شهریور 1399، صفحه 187-217

رضا رئوفیان؛ علی اصغر تجری


بررسی معناشناختی واژه «دنیا» در قرآن کریم با رویکرد شناختی

دوره 20، شماره 80، اسفند 1398، صفحه 203-225

محمد رحیمی خویگانی؛ حمید باقری


معناشناسی توصیفی قول سدید در قرآن کریم

دوره 20، شماره 78، مرداد 1398، صفحه 195-221

مرتضی سازجینی؛ حسین علوی مهر؛ سید محمد موسوی


هستی‌شناسی شر در قرآن با تأکید بر میدان معنایی واژگان همنشین

دوره 19، شماره 76، بهمن 1397، صفحه 155-174

رحمان عشریه؛ حسن رضایی هفتادر؛ سید مهدی میرزابابایی


تحلیل حوزه مقابل تقوا با تأکید بر روش معناشناسی ایزوتسو

دوره 18، شماره 71، مهر 1396، صفحه 171-198

محمد حسین شیرافکن؛ فاطمه صاحبیان؛ علیرضا قائمی نیا