دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، دی 1383 
معرفت پیشینی

صفحه 56-84

متیاس استیوپ؛ پیروز فطورچی


در دفاع از یک حکم جزمی

صفحه 86-97

اچ.پی. گریس؛ پیتر .اف. استراسون؛ غلامرضا نظریان


معرفت پیشینی.

صفحه 99-109

آلبرت کازولو؛ سیدنصیر احمد حسینی


.معرفت پیشینی

صفحه 111-120

پال موزر؛ رحمت الله رضایی