دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، پاییز 1392، صفحه 1-210