دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1389 

مقاله پژوهشی

1. فلسفه ی معرفت دینی

صفحه 5-16

علی اکبر رشاد


4. ویژگی های مفاهیم کلی

صفحه 83-112

غلامرضا ابراهیمی مقدم