دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، زمستان 1382 
2. دو نوع رئالیسم

صفحه 27-40

علی‌رضا قائمی‌نیا


5. واقع‌گرایی، عینیت و شک‌گرایی

صفحه 77-106

پال موزر؛ مرتضی فتحی‌زاده


6. رئالیسم چیست؟

صفحه 107-122

هیلاری پاتنم،؛ حمید طالب؛ ابوالحسن حسنی


7. درباره همان طرح‌های مفهومی

صفحه 123-140

دانالد دیویدسن؛ علی‌رضا قائمی‌نیا


8. واقع‌گرایی انتقادی

صفحه 141-144

اندرو کلیر؛ یارعلی کردفیروزجایی