دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، زمستان 1382 

مقاله پژوهشی

1. رهیافت دوزبانی تارسکی

صفحه 3-22

علی‌اکبر احمدی