دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، آذر 1392، صفحه 1-174