دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، آذر 1392، صفحه 1-210