دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، آذر 1392، صفحه 1-179