دوره و شماره: دوره 17، شماره 68، بهمن 1395 

مقاله پژوهشی

مفهوم‎سازی کلام الهی در قرآن بر اساس ارتباط‏شناسی و استعاره مفهومی

صفحه 50-30

علیرضا قائمی نیا؛ محمدرضا پورسینا؛ شعبان نصرتی


تحلیل تمایز معرفت گزاره‏ ای و معرفت مهارتی

صفحه 207-226

محسن بهلولی فسخودی؛ سعید ضرغامی؛ یحیی قائدی؛ رمضان برخورداری