دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، زمستان 1394 
6. بررسی و نقد نظام معرفت شناختی جان دویی

صفحه 129-150

محمد فنایی اشکوری؛ محمد‎صادق علی پور