دوره و شماره: دوره 22، شماره 87، پاییز 1400، صفحه 1-184 

مقاله پژوهشی

1. معرفت‌شناسی واقع‌گرای دینی

صفحه 5-18

علی اکبر رشاد


4. بررسی و نقد خوانش انتقادی پوپر از معرفت‌ شناسی کانت

صفحه 81-108

نعمت‌الله عاملی؛ علی فتح طاهری؛ عبدالرزاق حسامی فر؛ سیدمسعود سیف