دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، زمستان 1395 
2. شناخت حضوری در مادیات از منظر حکمت متعالیه

صفحه 29-54

محمد جواد پاشایی؛ ابوالفضل کیاشمشکی


3. کارکردهای معرفتی قلب از دیدگاه علامه طباطبایی

صفحه 55-76

حوراء حسینی؛ شعبان نصرتی؛ علیرضا قائمی نیا


5. تحلیل معنا در معنای زندگی

صفحه 103-122

عبدالله نصری