نویسنده = علیرضا قائمی نیا
تعداد مقالات: 23
1. تحلیل فراعرفی روایات تأویلی با تأکید بر جواز الغای پیوندهای متنی

دوره 20، شماره 79، پاییز 1398، صفحه 5-36

علیرضا قائمی نیا؛ مهدی کمانی نجف آبادی


2. سطح مشخص بودگی نفس در مفهوم سازی قرآن

دوره 20، شماره 77، بهار 1398، صفحه 5-26

علیرضا قائمی نیا؛ رسول احمدی


4. شبکۀ شعاعی معنای ایمان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی

دوره 19، شماره 74، تابستان 1397، صفحه 157-176

علیرضا قائمی نیا؛ شعبان نصرتی؛ سولماز ایرانی


5. اثبات عالم خارج از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 19، شماره 73، بهار 1397، صفحه 73-90

علیرضا قائمی نیا؛ اسلام رجبی؛ علیرضا صانعی


6. تحلیل حوزه مقابل تقوا با تأکید بر روش معناشناسی ایزوتسو

دوره 18، شماره 71، پاییز 1396، صفحه 171-198

محمد حسین شیرافکن؛ فاطمه صاحبیان؛ علیرضا قائمی نیا


7. استعاره مفهومی رحمت الهی در قرآن کریم

دوره 18، شماره 69، بهار 1396، صفحه 27-52

سیده مطهره حسینی؛ علیرضا قائمی نیا


8. موضوع‏له اسمای خاص از منظر سوسور و اصولیّون

دوره 16، شماره 63، پاییز 1394، صفحه 83-108

احسان مهرکش؛ علیرضا قائمی نیا


9. مبانی معرفت‌شناختی اخلاق از دیدگاه خواجه افضل‌الدین کاشانی

دوره 16، شماره 62، تابستان 1394، صفحه 73-100

محمدربیع میرزایی؛ علیرضا قائمی نیا


10. گونه شناسی مفاهیم قرآنی و قلمرو فهم عرفی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1392، صفحه 127-156

ابوالقاسم علی دوست؛ علیرضا قائمی نیا؛ محمدحسین رفیعی


11. تحلیل همسانی زبان قرآن و قوم و پی آمدهای آن

دوره 14، شماره 54، پاییز 1392، صفحه 5-38

ابوالقاسم علی دوست؛ علیرضا قائمی نیا؛ محمدحسین رفیعی


12. شبکه های شعاعی معناشناسی قرآن

دوره 10، شماره 38، زمستان 1388، صفحه 7-40

علیرضا قائمی نیا


13. زبان شناسی شناختی و تفسیر قرآن کریم

دوره 8، شماره 30، زمستان 1386، صفحه 3-26

علیرضا قائمی نیا


14. اعجاز شناختی قرآن

دوره 8، شماره 31، زمستان 1386، صفحه 3-32

علیرضا قائمی نیا


15. علم قدسی در حکمت خالده

دوره 7، شماره 26، زمستان 1385، صفحه 37-56

علیرضا قائمی نیا


16. امکان و چگونگی علم دینی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1385، صفحه 3-24

علیرضا قائمی نیا


17. دین و هوش مصنوعی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1385، صفحه 23-36

علیرضا قائمی نیا


18. کریپکی و مفهوم پیروی از قاعده

دوره 7، شماره 28، زمستان 1385، صفحه 27-42

علیرضا قائمی نیا


19. رئالیسم درونی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1384، صفحه 3-14

علیرضا قائمی نیا


20. مسئلة ارتباط علم و دین در جهان اسلام

دوره 6، 21-22، زمستان 1384، صفحه 29-45

علیرضا قائمی نیا


21. چیستی عقلانیت

دوره 5، شماره 17، زمستان 1383، صفحه 3-12

علیرضا قائمی نیا


22. برخی دیدگاههای جدید درباب «معرفت پیشینی»

دوره 5، شماره 20، زمستان 1383، صفحه 43-54

علیرضا قائمی نیا


23. تجربه گرایی ساختی و رئالیسم علمی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1383، صفحه 11-22

علیرضا قائمی نیا